Na the jis ko mere pyar ki qadar

Na the jis ko mere pyar ki qadar

Ithefaq sai us hi ko chah rahain thai hum.

Use dia ne jalaya mere hathon ko

Jis ko hawa sai bacha rahain thai hum.