Gham Raha Jab Tak Ke Dum Mein Dum Raha

Gham raha jab tak ke dum mein dum raha,
Dil ke jaane ka nihaayat gham raha.