Lil Samad Doriya Dah Jaha Leka

Lil Samad Doriya Dah Jaha Leka,
Hurlah Hurli Tapinj Helka,
yinda Japit Nowa Antar re,
Mohar Mukhan Amah Jhalka,
Sagin Disom Sagin Pera,
Uihar Miyanj Sara Bera.